1. ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE FACTUUR

Behoudens uitdrukkelijk anders meegedeeld, zijn de geneesheren en paramedici ertoe gehouden de verbintenistarieven na te leven, ongeacht hun persoonlijke conventiestatus. Dit belet niet dat het wettelijk in bepaalde gevallen toch nog toegestaan is om ereloonsupplementen te vragen afhankelijk van de persoonlijke specialisatie, al moeten deze zijn erkend door Moeder en kind. Voor prestaties waarvoor geen verbintenistarieven bestaan, bepaalt de beroepsbeoefenaar vrij zijn ereloon en dit wordt op de ziekenhuisfactuur aangerekend via pseudonomenclatuurnummers die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van Moeder en kind. Alle facturen van Moeder en kind zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 14 dagen na verzenddatum. Facturen die onbetaald blijven na deze vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% vergoeding op het factuurbedrag wegens administratieve kosten (met een minimum van 12,5 euro en een maximum van 50 euro) en met verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet. Een saldo in het voordeel van de patiënt wordt automatisch terugbetaald bv. te veel betaald voorschot. Als het Ziekenhuis dit saldo niet betaalt kunt u schriftelijk klacht indienen. Vanaf 30 dagen na het indienen van uw klacht heeft u recht op terugbetaling van het saldo inclusief verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 12,5 euro en een maximum van 50 euro. Indien u niet reageert na de 2° aanmaning behouden wij ons het recht voor om uw openstaande factuur te bespreken met het OCMW van uw gemeente om indien mogelijk samen tot een oplossing tot betaling te komen. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de 14 dagen na verzenddatum te sturen aan de dienst financieën en administratie Dendermondesteenweg 393, 9070 Destelbergen. Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Dendermonde en is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

  1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSVERHOUDINGEN TUSSEN MOEDER EN KIND EN DE BEROEPSBEOEFENAARS

De patiënt kiest vrij zijn geneesheer, paramedicus of bandagist en er ontstaat tussen hen een rechtstreekse contractuele band. Niettemin kan een beperking van die vrije keuze onvermijdelijk zijn in het kader van de praktische organisatie van een permanent, kwaliteitsvol zorgaanbod, zoals ondermeer de wachtdiensten. Overeenkomstig artikel 30 van de wet op de ziekenhuizen en de andere verzorgingsinstellingen heeft iedere patiënt het recht om van oeder en kind informatie te ontvangen omtrent de aard van de rechtsverhouding tussen Moeder en kind en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. Binnen Moeder en kind. geldt volgende regeling: – Alle ziekenhuisgeneesheren, met uitzondering van de geneesheer-assistenten, evenals alle paramedicussen en bandagisten werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid in. Zij dienen zich hieromtrent dan ook zelf te verzekeren. Als patiënt hebt u het recht hieromtrent bijkomende inlichtingen in te winnen bij uw geneesheer, paramedicus of bandagist. – De geneesheer-assistenten werken onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun stagemeester. Moeder en kind kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de naleving door voormelde personen van de wet betreffende de rechten van de patiënten dd. 22 augustus 2002 of voor fouten of tekortkomingen van voormelde personen.

 

  1. ALGEMENE INFORMATIE OMTRENT HET BEHEER VAN HET PATIËNTENDOSSIER

 

Bij Moeder en kind bestaan controleprocedures via tussenkomst van de algemene administratie welke, weliswaar gebonden door zijn beroepsgeheim, hierdoor inzage verkrijgt in medische patiëntengegevens. De huisarts of aanvragend arts heeft tevens inzage in de medische gegevens. De patiënt heeft kennis van en stemt door ondertekening van de behandelovereenkomst uitdrukkelijk in met het gebruik van zijn/haar medische gegevens uit zijn/haar patiëntendossier voorzover dit gebeurt voor wettelijk voorziene doeleinden of voor wetenschappelijke doeleinden en dit steeds op volledig geanonimiseerde wijze.

 

  1. ANDERE ALGEMENE INFORMATIE

 

Voor eventuele klachten omtrent Moeder en kind en voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de ombudspersoon van Moeder en kind, op het tel.nr. 09 352 02 02 of via mail [email protected]