Tussen Sarah Van Steenbergen, hierna “coördinerende logopediste” genoemd en …………………………………………………………………………………….., hierna “cliënt” genoemd, wonende te …………………………………………………………………………………………………………, zijn het volgende overeengekomen.

Verwijzing

De logopediste behandelt op verwijzing van de medische specialist. Een verlenging van de logopedische revalidatie kan gebeuren door middel van een voorschrift van de huisarts (conform het Koninklijk Besluit van 13 mei 2003). De behandelende logopedist behoudt zich het recht voor om de therapie slechts op te starten of verder te zetten na afgifte van het voorschrift. Logopedisch onderzoek en logopedische behandeling kan eveneens gestart worden zonder verwijzing van een arts, indien geen terugbetaling mogelijk is.

Onderzoek en behandeling

Een eerste afspraak met de coördinerende logopediste bestaat uit een intakegesprek. Om een omvattend logopedisch bilan te kunnen opstellen, is een grondig onderzoek noodzakelijk. Dit neemt meestal meer dan één afspraak in beslag. Na het onderzoek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten en de conclusie. Op basis daarvan wordt samen met de cliënt overlegd over de (eventuele) opstart van de therapie.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met de cliënt besproken. Indien de cliënt minderjarig is, wordt de bespreking gevoerd met de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten, welke vastgelegd worden op basis van de expertise van de verwijzende arts en de logopediste die het onderzoek gevoerd heeft. De geconventioneerde logopediste is ook gebonden aan het containerprincipe, dat opgelegd wordt door het RIZIV. Dit betekent dat het aantal logopedische sessies en de periode waarvoor terugbetaling via het ziekenfonds kan bekomen worden, afhankelijk is van de logopedische stoornis.


Vakantieperiode

Gedurende de schoolvakanties wordt de therapie verdergezet, maar het is mogelijk dat een aangepast therapierooster van kracht is. Samen met de cliënt worden momenten afgesproken die voor beide partijen passen. De therapiefrequentie van tijdens het schooljaar kan hierdoor wijzigen.

 

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is, moet hij of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de (multidisciplinaire) praktijk laten weten. Als de cliënt, om wat voor reden ook, pas later kan afzeggen, wordt de behandeling aangerekend zonder gebruik te maken van het terugbetalingsprincipe (conform het Koninklijk Besluit).

 

Vergoeding

De behandelende logopediste is geconventioneerd en hanteert bijgevolg de vastgestelde tarieven van het RIZIV. De behandelende logopediste behoudt zichzelf het recht ertoe deze tarieven aan te passen aan de op dat moment geldende indexering, zoals deze door het RIZIV worden toegepast. Indien de logopediste de conventie met het RIZIV beëindigt en wanneer dit een invloed heeft op de gehanteerde tarieven, zal de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

De logopedische verstrekkingen, zowel onderzoek als revalidatie, worden, mits voorschrijving door een medische specialist of huisarts én mits goedkeuring van het ziekenfonds voor 75% vergoed via de verplichte verzekering bij het ziekenfonds. Als de cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kan de cliënt genieten van een terugbetaling van 90%. Logopedische verstrekkingen kunnen eveneens gebeuren zonder verwijzing van een arts, wanneer geen terugbetaling mogelijk zou zijn. De behandelende logopediste informeert de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger hierover.

Indien de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger onterecht terugbetalingen ontvangen heeft van het ziekenfonds, om welke reden dan ook, is de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger verplicht om deze gelden terug te betalen aan het ziekenfonds. De behandelende en/of coördinerende logopediste is/zijn in geen geval aansprakelijk voor onterecht verworven terugbetalingen.


Betalingswijze

Onmiddellijk na elke logopedische verstrekking (onderzoek en therapie) wordt het verontschuldigde honorarium overhandigd aan de behandelende logopediste. De betaling kan cash of via Payleven (elektronische betaalwijze) gebeuren. Voor betaling via Payleven wordt een administratieve kost in rekening gebracht van 1,95% op het verontschuldige honorarium. De logopediste biedt het getuigschrift voor het ziekenfonds aan in ruil als ontvangstbewijs. Indien de cliënt (nog) geen terugbetaling kan genieten, wordt een factuur bezorgd via e-mail of hard copy.

 

Privacy

Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met de cliëntgegevens van vertrouwelijke aard. Er wordt sterk op toegezien dat de ethische en deontologische code wordt nageleefd. Mits de toestemming van de cliënt worden de gegevens en informatie over de onderzoeken en de therapie in alle discretie toevertrouwd aan de andere hulpverleners (leerkracht, zorgleerkracht en –coördinator en CLB bij kinderen; huisarts en medische specialist bij volwassenen). Gelieve het onderstaande aan te vullen naargelang uw wens, in functie van het correct kunnen naleven van het beroepsgeheim als zorgverstrekker.

Ik ga akkoord – niet akkoord* dat de coördinerende en/of behandelende logopediste de nodige gegevens uit het dossier meedeelt/meedelen aan andere hulpverleners.

Ik ga akkoord – niet akkoord* dat de behandelende en/of coördinerende logopediste aanwezig is/zijn op een multidisciplinair overleg waar de hulpverlening aan de cliënt besproken wordt. Een overleg vindt plaats in het belang van de cliënt. Dit overleg wordt aangerekend aan de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger). Hiervoor worden de therapietarieven gehanteerd.

(*schrappen wat niet past)

Deze behandelovereenkomst werd in tweevoud opgemaakt op … / … / … te ……………… .
De cliënt of diens wettelijk veregenwoordiger(s) hebben onmiddellijk na het opmaken van deze overeenkomst een exemplaar ontvangen.