Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is eerstelijnspsychologie?

`Eerstelijns` wil zeggen dat u, net als bij de huisarts, zelf kunt bellen voor een afspraak. U vindt een eerstelijnspsycholoog vaak dichtbij huis. De eerstelijnspsycholoog is er voor volwassenen, jongeren en kinderen. Wanneer een verzekering de kosten van een eerstelijnspsycholoog vergoedt, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. Een eerstelijnspsycholoog gebruikt meestal een kortdurende behandeling (ca. 10 sessies) en werkt voornamelijk probleemgericht. Ook zijn ze niet gespecialiseerd in één specifieke richting.

Lees verder

De centrale elementen die we in deze definities terugvinden zijn:

 • Doelstelling is het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt;
 • Vrij consulteerbaar;
 • Dichtbij huis;
 • Vroegtijdige klinisch psychologische begeleiding;
 • Generalistische klinisch psychologische begeleiding;
 • Kortdurend;
 • Gericht op de hulpvraag, probleem en context waarmee de patiënt zich aanmeldt;
 • Werking binnen de eerstelijn.

Diagnostiek

Afhankelijk van de problematiek kan er (vrijblijvend) voorgesteld worden om testen af te leggen of vragenlijsten in te vullen.

Een diagnostisch onderzoek is mogelijk zonder dat er noodzaak is aan verdere begeleiding of therapie. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke diagnostische onderzoeken.

Vind je het als ouder moeilijk om je kind uit te leggen hoe de sessie in elkaar zal zitten en hem/haar gerust te stellen? Gebruik dan één van onze storyboards hieronder!

(kinderen en jongeren)

Een belevingsonderzoek brengt het emotioneel en sociaal functioneren van je kind in kaart. Na dit belevingsonderzoek kunnen we beter begrijpen waar de problemen bij je kind vandaan komen en daar gericht aan werken.

Bij gezinstherapie wordt het volledige gezin uitgenodigd.
Jullie spelen allemaal een belangrijke rol in elkaars leven.
Moeilijkheden die door één of meerdere gezinsleden ervaren worden,
kunnen voortvloeien uit een familiaal disfunctioneren, maar ook een invloed
uitoefenen op het gezin. In plaats van zich tot één persoon te richten, richt men zich tot het volledige gezin.

Door middel van gesprekstherapie is het de bedoeling om de klachten
of problemen te doen verminderen of verdwijnen.
Dit kan doordat elk gezinslid zich anders gaat gedragen
tegenover de ander of anders op elkaar gaan reageren.
Bewustwording, inzicht of een andere blik op de problemen,
op zichzelf of op de onderlinge relatie kan ook voor verandering zorgen.

Wanneer kiezen voor gezinstherapie?

 • Verandering in de thuissituatie bijvoorbeeld een echtscheiding, overlijden, ziekte,… Gezinstherapie kan helpen om elkaar beter te begrijpen en het samen een plek te geven.
 • Problemen of conflicten tussen gezinsleden bijvoorbeeld bij moeilijkheden als nieuw samengesteld gezin, gedragsproblemen,…
 • Wanneer een ouder een probleem ervaart en dit een effect heeft op andere leden van het gezin bijvoorbeeld werkverlies, depressie, verslaving,…
 • Bij psychosomatische klachten zoals  buikpijn, hoofdpijn,… Psychische klachten kunnen leiden tot lichamelijke klachten.
 • Als uw kind uit huis geplaatst is of herstel van contactbreuk tussen ouder(s) en kind. Het is dan mogelijk dat we samen met u kijken hoe het contact tussen u en je uw kind kan worden verbeterd.
(kinderen en jongeren)

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een kind of jongere.
Voor terugbetaling te krijgen voor logopedie dient er een intelligentieonderzoek te gebeure

Lees meer

Een intelligentieonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van de cognitieve mogelijkheden.  Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Intelligentieonderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • voor een terugbetaling van logopedie
 • bij studiebegeleiding (Wat zijn jouw zwaktes en sterktes? Hoe kan jij jouw sterktes gebruiken in het studieproces?)
 • bij verminderde leerresultaten van je kind (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?)
 • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

De duur van het onderzoek varieert van 1,5 tot 2,5 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal in de voormiddag. Indien je ziek bent of slecht geslapen hebt, kan er besloten worden om het onderzoek uit te stellen. Bij kinderen wordt er een pauze genomen tijdens de test. Jouw kind mag een koekje en/of drankje meenemen.

Welke IQ-test kan afgenomen worden?

 • WPPSI-III voor jonge kinderen

De derde editie van de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) is een intelligentietest voor kinderen van 2½ t/m 7 jaar. Er is een korte versie voor de kinderen tot 4 jaar (5 subtests) en een uitgebreide versie voor kinderen vanaf 4 jaar (14 subtests).

 

 • WISC-III NL

De WISC-III NL is de meest door psychologen gebruikte test voor het beoordelen van de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

 

 • SON-R niet-verbale intelligentietest

De Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest is een test die geschikt is voor kinderen en volwassen van tweeënhalf tot veertig jaar. Het betreft een niet-verbale test omdat er geen gebruik wordt gemaakt van gesproken of geschreven taal.  Omwille van deze reden is deze test geschikt voor het vaststellen van de intelligentie indien er een beperking is op vlak van de verbale communicatie. Voorbeelden hiervan zijn kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, met een taal- en spraakstoornis, zwakbegaafdheid, autisme, doofheid of slechthorend zijn, het weinig beheersen van de Nederlandse taal.

 

 • WAIS-IV NL

De WAIS-IV NL meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen van 16 tot 85 jaar. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.  Deze IQ test wordt vaak ingezet om  inzicht te geven bij studiekeuzes of beroepsoriëntatie.

Verslaggeving

De verslaggeving geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van het kind, jongere of volwassene.  Je ontvangt heldere uitleg bij de gebruikte terminologie. In het verslag staat de totale intelligentiescore (algemeen IQ) en een intelligentiescore op verschillende deelgebieden van intelligentie (bv. verbaal IQ, performaal IQ, verwerkingssnelheid).  Factoren als motivatie, taakaanpak, concentratie, eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol.

Ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te verschaffen over bepaalde problemen,

situaties en/of de effecten daarvan op het gezin.
Ouderbegeleiding biedt dan hulp aan ouders die zich zorgen maken over hun kind.

Lees meer

Ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te verschaffen over bepaalde problemen, situaties en/of de effecten daarvan op het gezin. Ouderbegeleiding biedt dan hulp aan ouders die zich zorgen maken over hun kind.

Enerzijds is het de bedoeling dat ouders informatie krijgen over de problematiek, inzicht krijgen in het gedrag of in de emotionele beleving van het kind (psycho-educatie). Anderzijds wordt ouderbegeleiding ingezet om de rol van de ouder te versterken.

Wanneer is ouderbegeleiding aangewezen?

 • Indien er bij jouw kind een diagnose werd gesteld, roept dit ook vele vragen op. In eerste instantie worden de ouders ondersteund door hen te informeren (psycho-educatie). Bijkomend wordt er opvoedingsbegeleiding, advies en tips meegedeeld. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.
 • Sommige ouders hebben expliciete vragen voor de psycholoog zoals zindelijkheidsproblemen, slaap- of eetproblemen, opvoeding, gedragsproblemen,… Vaak zijn enkele gesprekken voldoende.
 • Als het kind therapie volgt, worden de ouders betrokken om de thuis of schoolsituatie te bevorderen. Dit kan door verslaggeving, contact voor of na de sessie of via een heen-en-weerschrift..
Bij speltherapie wordt het spel gebruikt als therapeutisch middel en is geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen
en kunnen hun gevoelens en gedachten nog niet zo goed onder woorden brengen.

Lees meer

Bij speltherapie wordt het spel gebruikt als therapeutisch middel en is geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen en kunnen hun gevoelens en gedachten nog niet zo goed onder woorden brengen.

Het spel wordt begeleid door de psycholoog en kan zo verweven worden met het therapeutisch proces. Door te spelen in de verbeelding of fantasiewereld kan het kind zich vrij uiten, gedachten en gevoelens ontdekken en verkennen. Al spelend vertelt het kind zijn of haar verhaal.

Soms is de oorzaak niet duidelijk, maar merk je als ouder dat je kind zich niet zo goed in zijn of haar vel zit. Dit merk je bijvoorbeeld door faalangstig gedrag, een negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten die geen fysieke oorzaak lijken te hebben, drukker gedrag, teruggetrokken gedrag, meer huilen, snel boos zijn, meer ruzie maken, nachtmerries, enz.

De bedoeling is dat moeilijke gebeurtenissen en gevoelens verwerkt worden en het kind zowel emotioneel als cognitief vooruitgang boekt. Er mag over de problemen gepraat worden, maar dat hoeft niet. De kracht van de therapie zit in het spel.

Neuropsychologisch onderzoek (kinderen en jongeren):

Een neuropsychologisch onderzoek wordt gestart, als je merkt dat je kind problemen ervaart op één van volgende domeinen: aandacht, concentratie, planningsvaardigheden, impulscontrole, korte- of lange termijn geheugen, automatiseren, …. Aan de hand van dit onderzoek kunnen de sterke en zwakke kanten van jouw kind in kaart worden gebracht.

Persoonlijkheidsonderzoek (volwassenen):

Via een persoonlijkheidsonderzoek wordt je persoonlijk functioneren in kaart gebracht. Dit onderzoek helpt je om inzicht te krijgen in jouw gedrag waarna je van daaruit jouw aanpak kan sturen.

Na het onderzoek worden de testen en/of vragenlijsten gescoord, verwerkt en wordt er een verslag opgemaakt. Tijdens een nabespreking worden de resultaten uitvoerig besproken.